Registrace nového hráče

COM_TOURNAMENTS_GDPR_FIELDS_INFO
Upozornění: Základní údaje jsou povinné, ostatní nikoli. Budeme však rádi, když tyto údaje vyplníš také. Dáš tak vědět ostatním více o sobě, co se ti líbí, s čím hraješ... . V případě potíží s registrací nás kontaktuj na attour@attsport.cz nebo volej přes den 774 426 172.
Základní údaje
Zadej jméno, pod kterým se budeš přihlašovat ke svému účtu.
Heslo zadej o nejméně 6 znacích, bez diakritiky a mezer.
Kontrola zadaného hesla.
Potřebujeme pro rozlišení nabídky služeb a sportovních akcí určených pro uživatele stejného pohlaví.
Slouží nám a ostatním uživatelům (typicky účastníkům sportovních akcí) ke tvé identifikaci (přihláškové seznamy, výsledkové listiny, žebříčky, zpravodajství z činnosti spolku, …).
Emailová adresa nám slouží k tomu, abychom ti mohli zasílat organizační informace o sportovních akcích včetně stavu tvých přihlášek na ně, pro komunikaci při prodeji zboží, k potvrzení změn ve tvé registraci uživatele (včetně potvrzení nové registrace, nebo při ztrátě hesla návod k jeho obnovení) a pro zasílání zpráv ze své činnosti.
Telefon využíváme pro rychlou komunikaci s přihlášenými uživateli na sportovní akce, pokud u některé akce nastanou významné organizační změny, při prezenci uživatelů na akci (např. pozdní příjezd, neomluvená absence apod.) a pro rychlé vyhledání uživatele, není-li v dosahu organizačních pracovníků akce.
Ostatní údaje
To jsem poprvé stál/a na kurtu s raketou.
Dnes hraju hlavně v tomhle regionu, ...
... městě a areálu.
Značka mých raket.
Značka mého výpletu.
cm
kg
Využijeme pro rozlišení nabídky našich služeb a sportovních akcí určených pro uživatele podobného věku.
Odkaz na můj profil na síti (Facebook, Google+, Twitter,..)
Služby

Aby náš web plnil svojí funkci, mohli jsme kvalitně pořádat turnaje a plnit naše povinnosti vůči všem hráčům, potřebujeme Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů, především pak pro foto a videodokumentace z pořádaných turnajů.

Přečti si podmínky užívání našich služeb

Popis souhlasu s AV
Popis souhlasu s MR

Napiš nám, pokud budeš chtít některý souhlas zrušit nebo opakovaně udělit.

Registrací se stáváte registrovaným uživatelem sportovního systému ATT Sport z.s.. Přečtěte si podrobně následující podmínky pro využívání služeb spolku.

 1. ATT Sport z.s. (dále jen spolek) prohlašuje, že při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní a citlivé informace o registrovaných uživatelích třetím osobám ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Může najmout externí společnosti a osoby, které jeho zastoupení poskytují omezené služby, například poskytování odborné pomoci nebo zpracování dat. Těmto společnostem a osobám poskytuje pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k realizaci příslušné služby. Tyto společnosti a osoby však musejí zachovat důvěrnost poskytnutých informací a nesmějí tyto informace používat žádným jiným způsobem.
 2. Spolek poskytuje nadstandardní služby na všech svých webových stánkách zásadně jen registrovaným uživatelům svého sportovního systému. Registrovaný uživatel se zavazuje respektovat pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony a uvádět vždy pravdivé údaje. Pro shromažďování a zpracování osobních údajů registrovaného uživatele vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu pro spolek nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace uživatele. Osoba uděluje souhlas za účelem evidence soutěžících v rámci sportovního systému a dále k obchodním a marketingovým účelům spolku. Souhlas dává osoba bez omezení rozsahu na dobu neurčitou a může jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však osoba ztrácí pozici registrovaného uživatele.
 3. Spolek zveřejňuje některé údaje o registrovaných uživatelích za účelem prezentace jejich tenisových dovedností a tvorby sportovních statistik. Z osobních údajů to jsou zejména jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, výška, váha, styl hry atd.. Dále také zveřejňuje údaje o jeho sportovních aktivitách jako např. fotografie, videa (obojí pořízená spolkem nebo samotnými uživateli), statistiky a dobrovolně uvedené údaje související se sportovním životem uživatele. Spolek v případech, kdy je to nezbytné pro zabezpečení chodu konkrétní soutěže, předává část osobních a kontaktních údajů registrovaných uživatelů osobám zajišťujícím chod soutěží (organizační pracovníci) a to pouze po dobu trvání této potřeby.
 4. Prostřednictvím uzavřených partnerství s obchodními společnostmi nabízí spolek výhradně registrovaným uživatelům možnost získání sportovního zboží nebo zboží se sportovní tématikou, případně zboží vlastní výroby, obvykle s výraznou slevou. Protože se nejedná o internetový obchod, není formulář přístupný veřejnosti. Formulář slouží pro ruční zápis zboží, o které má uživatel zájem. Prodejcem zboží je spolek. Prodejce uživatele zkontaktuje a dojedná s ním podrobnosti včetně ceny (s aplikovanou slevou), způsobu a termínu dodání zboží. Řeší i případné reklamace. VOP prodejce jsou vždy k nahlédnutí formou odkazu ve formuláři.
 5. Osoby do 18 let nejsou oprávněny používat stránky bez dospělého dozoru a spolek je tímto žádá, aby se neregistrovaly, neudávaly své osobní informace ani nepodávaly žádosti o nákup zboží. Používáním této stránky bez dozoru, případně registrací, uživatel garantuje, že má 18 a více let, nebo že jej zastupuje zákonný zástupce.
 6. Registrací uživatel dále souhlasí se zasíláním zpráv z dění v soutěžích spolku včetně reklamních sdělení. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat sdělením této skutečnosti spolku.
 7. Registrací uživatel potvrzuje, že bude-li se účastnit některé ze sportovních akcí, které pořádá spolek, v roli soutěžícího nebo diváka (dále jen akce):
  1. Uživatel se zavazuje respektovat pravidla akce a pokyny organizačních pracovníků zajišťujících chod akce.
  2. Uživatel se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí. Při nemoci či úrazu má uživatel povinnost se odhlásit z akce. Za případné úrazy, nemoc (nebo jejich zhoršení), materiální či finanční škody vzniklé při jeho účasti je odpovědný pouze on sám.
  3. Uživatel se zavazuje chovat v souladu s návštěvním řádem sportoviště, kde akce probíhá, s nímž se včas a předem seznámí. Na případné nedostatky ohrožující zdraví soutěžících nebo diváků neprodleně upozorní organizačního pracovníka a přeruší hru.
  4. Osoby do 18 let se mohou účastnit akce pouze za souhlasu a dozoru zákonného zástupce. Souhlas může být udělen ústně, za trvalý dozor je odpovědný zákonný zástupce.
  5. Při nedodržení výše uvedených pravidel má spolek právo registrovaného uživatele vyřadit z evidence registrovaných uživatelů, čímž uživatel ztratí nárok na všechny služby spolku, včetně účasti na jeho akcích.
  6. Pokud uživatel způsobí škodu na majetku sportoviště nebo spolku, zavazuje se tuto škodu uhradit v plné výši v nejkratší možné době.

6.8.2017 ATT Sport z.s.